Work

Finding work in a new country can be a confusing experience. Many things will be different from your previous experience. Use our links to learn more about working in Canada, finding a job and your rights and responsibilities at work place.

Resume and Cover Letter

 • v
 • Print
 • PDF
 • Add to My Favourites
 • Customize Now
 

Paano ako makagagawa ng isang maayos na pabalat-liham (cover letter)?

Ang isang pabalat-liham (cover letter) ay isang liham na dapat ipadala kalakip ng iyong resume sa iyong pag-aaplay ng trabaho. Ang iyong pabalat-liham (cover letter) ay makatutulong na ipakilala pa nang higit ang iyong sarili para patunayan na isa kang malakas na kandidato para sa trabaho na iyong inaaplayan. Kahit na hindi ito isa sa mga hinihiling ng nakapaskil na trabahong iyong inaaplayan, madalas itong higit na epektibo kung ipadadala kalakip ng iyong resume.

Ang isang mahusay na pabalat-liham (cover letter) ay nagbibigay ng malaking pag-asa na matawagan ka upang makapanayam para sa trabahong gusto mo.

Ang iyong pabalat-liham (cover letter) ay kailangang maglaman ng mga sumusunod:

 • isang maikling pangungusap na nagsasaad ng partikular na trabahong iyong inaaplayan;
 • isang maikling talata na nagtatalakay ng iyong interes at kagalakan tungkol sa nakalaang trabaho;
 • isa pang talata kung saan nakasaad ang tungkol sa iyong mga karanasan sa trabaho at ang mga kaugnayan nito sa trabahong iyong inaaplayan;
 • isang pangwakas na pangungusap kung saan iyong pinasasalamatan ang pagtatrabahuhan o kumpanya at nagsasaad na "inaasahan mo ang kanilang kasagutan at nang sa gayon ay makapanayam sila para sa detalyadong pagtalakay ng tungkol sa posisyong ito" ("look forward to hearing from them to discuss this position in greater detail").

Tandaan ang mga tip na sumusunod:

Ipadala ang iyong pabalat-liham (cover letter) sa isang partikular na tao

 • Isama ang pangalan ng kanilang departamento at kumpanya.
 • Gumawa ng isang pamuhatan (header) na nagsasaad ng iyong pangalan at impormasyon kung saan makakapanayam. Gamitin ang pamuhatan (header) na ito sa iyong pabalat-liham (cover letter) at resume.
 • Simulan ang liham sa pamamagitan ng isang kapansin-pansin at makatawag-atensyong pangungusap. Dapat na nakasaad dito ang pangalan ng posisyon na iyong inaaplayan.

Huwag magsulat nang napakarami

 • Isama ang impormasyon tungkol sa iyong mga karanasan sa trabaho na may kaugnayan sa posisyon ngunit mag-iwan ng maraming blankong espasyo sa pahina. Ang napakaraming teksto ay maaaring magdulot ng kalabisan (overwhelm) sa taong nagbabasa at kawalan ng atensyon sa mga detalye ng iyong mga kakayahang kaugnay sa trabahong inaaplayan.

Ipaalam sa kanila kung ano ang iyong mga kayang gawin

 • Mag-pokus sa kung ano ang maaari mong maihandog sa trabaho at sa pagtatrabahuhan.
 • Huwag nang talakayin ang tungkol sa mga bagay na nais mong matutunan mula sa posisyon.
 • Ipakita kung ano ang maihahandog ng iyong mga karanasan sa trabahong ito.

Maging masigla

 • Pumili ng mga salitang nagpapahiwatig ng kasiglahan tungkol sa trabaho.
 • Ipakita ang iyong interes sa kumpanya. Alamin ang tungkol sa mga gawain ng kumpanya. Ang pagkilala nang lubos sa kumpanya at sa trabahong nakalaan ay makatutulong na magpahiwatig sa kanila na ikaw ay sadyang interesado.

Sundan at subaybayan

 • Tapusin ang liham sa magalang na paghiling ng kasagutan mula sa nagbibigay ng trabaho. Halimbawa, "Pakitawagan po lamang ako sa numerong ________________ o mag-e-mail sa akin sa ____________. Maraming salamat sa inyong konsiderasyon at inaasahan ko ang inyong kasagutan" ("Please feel free to contact me at ___________ or email me at ___________. Thank you for your consideration and I look forward to hearing from you"). Maaari ring ito ang maging pangwakas mong pangungusap sa iyong pabalat-liham (cover letter).

Sa mga puwang sa itaas, isulat ang numero ng iyong telepono at e-mail nang alinsunod.

Mayroong bilang ng mga mapagkukunang impormasyon sa internet (online resources) na makatutulong sa pagsulat ng isang mabisang pabalat-liham (cover letter) na babagay sa iyong resume. Nagbibigay ang mga ito ng ilang mga halimbawa na maaari mong sundin kung ikaw ay gagawa ng sarili mong liham.

Para sa mga karagdagang impormasyon:

JobStar Central:
http://findlink.at/cletters

The Dynamic Cover Letters Formula for Job Search Success:
http://findlink.at/covletter

Covering Cover Letters:
http://findlink.at/ccletter

Cover Letter Templates from Microsoft Office Online:
http://findlink.at/cltemplate