InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org’s for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Legal Matters

The Canadian legal system protects you in many different areas of your life. Some newcomers might face legal problems because they don’t know about law in Canada and Canadian legal system. In this section you will find information about your legal rights and responsibilities and how to get legal help when you need.

Protecting my Rights

 • v
 • Print
 • PDF
 • Add to My Favourites
 

Anong uri ng proteksyon sa mga karapatang pantao ang ibinibigay ng Ontario?

Sa Ontario, ang mga karapatang pantao ay protektado ng Pribilehiyo ng mga Karapatan at mga Kalayaan ng Canada (1) (Canadian Charter of Rights and Freedoms), ng Batas ng mga Karapatang Pantao ng Canada (2) (Canadian Human Rights Act) at ng Kowd ng mga Karapatang Pantao ng Ontario (3) (Ontario Human Rights Code).

Labag sa batas para sa sino man ang magdiskrimina laban sa ibang tao nang batay sa kanilang edad, kasarian, etnikong pinagmulan, relihiyon, o sekswalidad. Ang lahat ng tao ay may karapatan na tratuhin nang pantay-pantay sa lahat ng mga lugar sa lipunan ng Canada pati na sa lugar ng pinagtatrabahuhan, sa tahanan, mga paaralan at mga korte.

Ang Kowd ng mga Karapatang Pantao ng Ontario ay ang batas ng probinsya laban sa diskriminasyon. Ito ay ipinatutupad ng Hukuman ng mga Karapatang Pantao ng Ontario (4) [Human Rights Tribunal of Ontario (HRTO)]. Ang Kowd ay hindi nagpapahintulot ng diskriminasyon sa mga kategoryang ito:

 • tirahan o pabahay
 • mga kontrata o pormal na mga kasunduan
 • trabaho (pati na sa paraan ng pag-aanunsyo ng tagapag-empleyo, pakikipagpanayam, pag-upa, pagtatrato at pagtataas ng ranggo ng mga empleyado)
 • mga paninda at mga pasilidad (katulad ng mga ospital at mga paaralan)
 • mga pagmimiyembro sa mga unyon ng kalakalan
 • mga serbisyo (katulad ng mga restawran, mga tindahan at mga sine)
 • mga asosasyong pangbokasyonal o pangpropesyunal

Kung ikaw ay hindi tinrato nang makatarungan at ikaw ay nakaranas ng diskriminasyon, ikaw ay maaaring maghain ng isang reklamo sa HRTO. Para sa mas higit na impormasyon, tumawag sa HRTO:

Libreng-tawag: 1-866-598-0322

Sa Toronto: 416-326-1519

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Canadian Charter of Rights and Freedoms:
http://findlink.at/ccrf

(2) Canadian Human Rights Act:
http://findlink.at/canhra

(3) Ontario Human Rights Code:
http://findlink.at/hrcode

(4) Human Rights Tribunal of Ontario:
http://findlink.at/hrtont