InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org’s for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Daily Life

Daily life in new country might be similar to your home country or different. This section will help you get familiar with living in Ontario, and give you some idea of what to expect when you arrive.

Retirement

  • v
  • Print
  • PDF
  • Add to My Favourites
 

Ano ang mga tahanan para sa matatanda?

Sa Ontario, maraming mga matatanda na namumuhay nang independente o kasama ang kanilang mga miyembro ng pamilya.

Ang mga matatanda ay maaari ring tumira sa iba't-ibang uri ng ispesyal na pabahay para sa mga matatanda lamang. Ang ilang mga tahanan ay para sa independenteng pamumuhay na nangangahulugan na ikaw ay hindi makakakuha ng ispesyal na mga serbisyo. Ang ilan sa mga tahanan ay mayroong pangangalagang pangkalusugan o mga serbisyong personal na pangangalaga para sa iyo.

Kung nais mong mamuhay nang mag-isa at hindi mo kailangan ng anumang mga serbisyong personal na pangangalaga o iba pang mga serbisyo, maaari mong ikonsidera ang pagtira sa isang apartment para sa mga matatanda. Ang mga apartment na ito ay nakatuon sa mga pangangailangan ng mga matatanda ngunit walang mga ekstrang mga serbisyo o maaaring mayroon silang kaunti lamang na ekstrang mga serbisyo. Ang karamihan ng mga umuupa sa gusali ng apartment ay mga matatanda.

Kung gusto mo ng ilan sa mga personal na pangangalaga o iba pang mga serbisyo, isaalang-alang ang pagtira sa mga sumusunod na uri ng pabahay:

  • Mga tahanan para sa pagreretiro
  • Mga suportibong pabahay
  • Mga pabahay para sa pangmatagalang pangangalaga

Ang ganitong mga uri ng pabahay ay may iba't-ibang mga antas ng serbisyo at pampersonal na pangangalaga. Para sa mas higit na impormasyon tungkol sa mga opsyong ito, kontakin ang Ministri ng Kalusugan at Pangmatagalang Pangangalaga (1) (Ministry of Health and Long-Term Care):

Libreng-tawag: 1-866-532-3161

Ang ilang mga lungsod ay may tulong na salapi para sa mga programang pabahay na nakatuon sa mga matatanda. Maaari kang makakuha ng tulong na salapi para sa rentang-nauukol-sa-kitang pabahay (rent-geared-to-income housing). Para sa mas higit na impormasyon, kontakin ang Ministri ng mga Kaabalahang Pangmunisipyo at Pabahay (2) (Ministry of Municipal Affairs and Housing):

Sa Toronto: 416-585-7041

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Ministry of Health and Long-Term Care:
http://findlink.at/senior

(2) Ministry of Municipal Affairs and Housing:
http://findlink.at/housing