Daily Life

Daily life in new country might be similar to your home country or different. This section will help you get familiar with living in Ontario, and give you some idea of what to expect when you arrive.

Basic Information

 • v
 • Print
 • PDF
 • Add to My Favourites
 • Customize Now
 

Ano ang aking mga karapatan at mga responsibilidad bilang isang mamimili (consumer)?

Ang isang mamimili (consumer) ay ang kahit na sinong taong bumibili ng mga kalakal at mga serbisyo. Ang mga halimbawa ng mga kalakal ay pagkain, kasuotan, kotse o telebisyon. Ang mga serbisyo ay katulad ng dry cleaning, pagpapakumpuni ng sasakyan o ang pagkain sa isang restawran. Ikaw ay maaaring maging isang mamimili kung bumibili ka ng mga groserya o nagbukas ng isang account sa bangko, humihiling ng serbisyo para sa telepono, sumasakay ng bus, nagbabayad ng mga buwis o kahit na nagpaplano para sa isang kasal.

Ang merkado ng Canadian (Canadian marketplace) ay napakalakas ang kumpetensiya. Bilang isang mamimili (consumer), marami kang makikitang mga kalakal at mga serbisyo sa merkado ng Canadian. Bilang isang mamimili, mayroon kang karapatan na umasa sa pagiging patas ng merkado. Mayroon ka ring responsibilidad na gawin itong patas na ng lugar para sa bawa't isa.

Ang Komoda ng Kompetisyon sa Canada (1) (Competition Bureau Canada) ay ang ahensya ng pamahalaang pang-pederal na nagpoprotekta at nagpapalakas ng makumpetensiyang merkado. Tinutulungan rin nito ang mga mamimili na malaman ang mga pagpipilian sa merkado. Para sa mga karagdagang impormasyon, sumangguni sa Komoda ng Kompetisyon sa Canada (Competition Bureau Canada).

Libreng linya: 1-800-348-5358

Mga karapatan ng mamimili (Consumer rights)

Ang mga karapatan ng mamimili ay ang mga dapat asahan mula sa mga taong nagbebenta ng kalakal at mga serbisyo. Halimbawa, dapat asahan ng mga mamimili ang paggalang ng mga maypagawaan at mga tindahan sa mga waranti ng mga kalakal na kanilang binibili. Dapat din lamang asahan ng mga mamimili ang pagbabayad sa mga serbisyong natanggap.

Bilang isang mamimili, karapatan mo ang:

 • Maging protektado laban sa mga kalakal at mga serbisyong mapanganib sa iyong kalusugan at katauhan.
 • Mabigyan ng lahat ng mga katotohanan at impormasyon upang makatulong sa pagpili ng higit na mabuting produkto.
 • Mapagkalooban ng mga oportunidad upang makakuha ng mga kaalaman at mga kakayahan sa pagsasagawa ng mga maalam na desisyon.
 • Makapamili sa mga iba't-ibang produkto at mga serbisyong may mabuting kalidad.
 • Tumanggap ng kompensasyon – isang patas na kabayaran (o ibabalik ang pera mo) bilang kasunduan sa hindi kasiya-siyang mga kalakal at mga serbisyo.
 • Manirahan sa isang malusog na kapaligiran.
 • Makapagsalita at makibahagi sa pagsasagawa ng mga patakaran ng pamahalaan para sa merkado.

Mga responsibilidad ng mamimili (Consumer responsibilities)

Ang mga responsibilidad ng mamimili ay mga aksyon na dapat mong gawin upang masiguro na:

 • Ikaw ay sadyang sinabihan ng impormasyon bago bilhin ang isang produkto o serbisyo.
 • Nakukuha mo kung ano ang halaga ng iyong binili.
 • Anumang mga problema sa produkto o serbisyo ay nareresolba nang mabilis para sa iyong ikasisiya.

Bilang isang mamimili, responsibilidad mo ang:

 • Basahin ang mga tagubilin sa mga produkto at gamitin ang mga ito ayon sa kanilang mga tamang paggamit. I-tsek ang kwalipikasyon ng mga nagbibigay ng serbisyo.
 • Magtanong ng mga kailangan mong impormasyon.
 • Alamin ang tungkol sa mga kalakal at mga serbisyong binibili mo sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga ulat para sa mamimili (consumer reports), pagsunod sa mga balita at pagtatanong ng mga katanungan.
 • Magkumpara ng mga presyo, alamin ang mga pagkakaiba ng mga produkto at mga serbisyo at makagawa ng mga maalam na desisyon.
 • Ipilit ang isang patas at resonableng transaksyon kung hindi ka nasisiyahan sa iyong pinamili.
 • Tumulong sa pagtatatag ng isang malusog na kapaligiran sa pamamagitan ng pangangalaga ng likas na kayamanan at pagpili ng mga produktong hindi nakasisira ng kapaligiran.
 • Ipagbigay-alam ang iyong mga pangangailangan at mga inaasahan sa mga may negosyong nagbebenta ng mga produkto at serbisyo at sa pamahalaan.

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Competition Bureau Canada:
http://findlink.at/compbureau

(2) Consumer Protection Brochures - Ministry of Consumer Services:
http://findlink.at/mcs-info

(3) Resources on Consumer Protection - Community Legal Education Ontario - CLEO:
http://findlink.at/cleo_cp

(4) Consumer Beware List - Ministry of Consumer Services:
http://findlink.at/mcs-beware

(5) Common Consumer Questions - Industry Canada:
http://findlink.at/consumerQs