InMyLanguage.Org will be taken offline on March 24, 2017. Until that time, you can download and save the documents that you would like to keep. After that date, please see Settlement.Org’s for translated information.

InMyLanguage.Org / Dans Ma Langue sera mis hors ligne le 24 mars 2017. Jusqu'à cette date, vous pourrez télécharger et sauvegarder les documents que vous souhaitez conserver. Suite à cette date, des documents du site figureront sur Etablissement.Org.

Health

Moving to a new country can be a stressful experience. It is important to take care of your health during this transition and after. Knowing your health care options allows you to make better choices for you and your family. Find information about health services in Ontario, health insurance and how to find a doctor and other health care professionals.

Low Cost Health Care

 • v
 • Print
 • PDF
 • Add to My Favourites
 

Saan ako makakahanap ng mababang-halagang plano para sa pangangalagang pangkalusugan?

Ontario Health Insurance Plan

Kung ikaw ay may Ontario Health Insurance Plan (1) (OHIP) ang karamihan ng mga lugar na pagkukunan mo ng pangangalagang pangkalusugan ay magiging libre habang naipapakita mo ang iyong OHIP kard.  Ang Ontario Health Insurance na Programa ang nagbabayad sa halos lahat ng mga serbisyong pangmedikal na kinakailangan sa Ontario.  Karaniwan, may 3-buwang paghihintay magmula sa petsa ng iyong pagdating bago ka nito masaklawan. Kinakailangan mo ring maging pisikal na naroroon sa Ontario ng 153 na araw sa unang 183 na araw makalipas ang araw na ikaw ay mag-aplay para sa saklaw na pangkalusugan (health coverage).

Kung ikaw ay walang OHIP o kaya ay nasa 3-buwang panahong paghihintay para sa iyong OHIP, ikaw ay makakakuha ng mababang-halaga at libreng mga serbisyo para sa pangangalagang pangkalusugan sa mga Sentrong Pangkalusugan ng Komunidad (Community Health Centres) sa iyong purok. 

Sentrong Pangkalusugan ng Komunidad o Community Health Centres (CHC)

Ang mga Sentrong Pangkalusugan ng Komunidad [Community Health Centre (CHC)] (2) ay mga hindi-pinagkakakitaang organisasyon (non-profit organizations) na nagbibigay ng pangunahing programang pangkalusugan at nagtataguyod sa kalusugang mga programa para sa mga indibidwal, mga pamilya at mga komunidad. Ang mga serbisyo sa mga CHC ay makukuha nang libre ng mga kliyente na gumagamit ng mga serbisyo. Ang lahat ng mga serbisyo ay kumpidensyal, at ang mga ilan, na tulad ng mga pagsusuri para sa pagbubuntis at HIV/AIDS, ay maaaring gawing anonimo. Ikaw ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga serbisyo sa isang CHC kahit na ikaw ay walang Health Card.

Nilalayon din ng mga CHC na pagaanin ang ilang mga hadlang na maaaring harapin ng mga tao sa pagtanggap nang wasto at sapat na pangangalagang pangkalusugan na tulad ng mga balakid sa wika, ang kalagayan ng refugee, mga hadlang sa kita o "cultural sensitivities".

Bilang dagdag sa pagbibigay ng mga serbisyong pangmedikal, naghahandog din ang mga CHC ng:

 • Pangangalagang sensitibo sa kultura na nasa iba’t-ibang mga wika
 • Mga programang laban sa kapootang panlahi
 • Edukasyon para sa sekswal na kalusugan
 • Pagpigil at paglalapat ng lunas sa karahasan sa tahanan
 • Edukasyon sa pagmamagulang
 • Suporta para sa mga teen-ager na ina
 • Drop-in na mga programa para sa kabataan

Ang ilang mga CHC ay nagbibigay ng pinagsama-samang pangangalagang pangkalusugan, programa para sa wika at paninirahan (settlement programs) na partikular para sa mga imigrante at mga refugee.

Upang higit na malaman ang tungkol sa Sentrong Pangkalusugan ng Komunidad na malapit sa iyong tahanan tawagan ang Ministry INFOLINE sa:

Libreng-tawag sa Ontario lamang: 1-866-532-3161

TTY: 1-800-387-5559

Oras ng operasyon: 8:30-am – 5:00 pm

Para sa mga karagdagang impormasyon:

(1) Ontario Health Insurance Plan (OHIP):
http://findlink.at/OHIP

(2) Community Health Centre locations:
http://findlink.at/chcloc